Medezeggenschapsraad is er voor u!

Heeft u vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld schooltijden, schoolkosten, passend onderwijs of het functioneren en de taken van ons, maak deze dan kenbaar. Wij zijn er voor het waarborgen van de belangen van u als ouder en personeel binnen onze school. Op diverse beleidspunten hebben wij inspraak dan wel een adviesfunctie, jaarverslagen en overige besproken punten zijn in te zien op school. Tevens hebben wij het recht om over alles wat de school aangaat ingelicht te worden. Om deze taken nog beter tot zijn recht te laten komen is uw inbreng belangrijk.

U kunt ons persoonlijk aanspreken, bellen of mailen.

Mailadres: mr[email protected]

Oudergeleding:
Ginand Bras (voorzitter)
Karin Moes-Zwiers
Dirk-Jan Kroezen

 

Personeelsgeleding:
Rik Nijland (secretaris)
Hetty van den Bout – Kelder
Annemieke Alfring-Hurink
Jaarverslag MR 2022/2023

GMR, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR is de overkoepelende MR van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO in Noordoost Overijssel waar op dit moment 14 scholen bij zijn aangesloten. De GMR heeft net als de MR’en een instemmings- en adviesbevoegdheid over het voorgestelde, boven schoolse beleid.

De GMR is betrokken bij zaken die alle scholen aangaan en die, daar waar nodig is, voor gelijkheid zorgen. Besluitvorming op bovenschools niveau zorgt er dus voor dat voor de scholen dezelfde kaders gelden. Het gaat hier bijvoorbeeld over de regels voor tussenschoolse opvang, kwaliteitsbewaking, en natuurlijk de financiën. Binnen deze kaders kunnen de scholen zelf de details bepalen.

Samenstelling GMR

Oudergeleding:

  • Erik Nijzink
  • Sharon Broekroelofs
  • Yvet Wolf
  • Hannibal Guichelaar (voorzitter)

[email protected]

Personeelsgeleding:

  • Mirjam Kleinjan
  • Fenneke Gewald-Brink
  • Jordy Nijboer
  • Shailaja Brakert-Hessink (secretaris)